Voorwaarden Meditatie

 1. Wanneer je je voor de meditatie inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van € 10,- is ontvangen. Dit vooraf betaalde inschrijfgeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag van de meditatie.
 3. Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je tevens de bevestigingsbrief van jouw deelname aan de meditatie, met daarin de belangrijkste informatie.
 4. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief dient het verschuldigde bedrag betaald te zijn. Houdt daarbij de briefdatum als richtdatum.
 5. Na betaling ben je definitief verzekerd van deelname aan de meditatie.
 6. Betalingen dienen voldaan te worden op de volgende wijze:
  contante betaling vooraf de meditatie òf via (bank)overboeking op het volgende bankrekeningnummer:NL 40 ABNA 056.11.37.080 t.n.v. Stichting Synthesetijdperk te  Gaanderen o.v.v. meditatie.
 7. Voor beide partijen, zijn zowel schriftelijk als mondeling gemaakte afspraken, bindend. 
 8. De meditatie gaat van start bij een minimum aantal deelnemers van 3 en maximaal 6. Wanneer de meditatie niet van start kan gaan vanwege onvoldoende deelnemers dan wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
 9. Bij annuleren door deelne(e)m(st) nà aanmelding echter nog vóór startdatum van de meditatie zal niet overgegaan worden tot het terugbetalen van het betaalde bedrag mits dat er sprake is van overmacht en dit ook aantoonbaar is. Indien sprake is van overmacht dan zal 75% van het totale bedrag terug betaald worden aan de deelnemer. De andere 25% geldt als administratiekosten.
 10. Bij verhindering dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij de docent via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dient men dan de voicemail in te spreken.
 11. Er bestaat geen mogelijkheid om de gemiste meditatie(s) in te halen op een ander tijdstip en/datum.
 12. Wanneer er op een meditatie (middag of avond) te weinig deelnemers aanwezig zijn (door afwezigheid van andere deelnemer(s)) zal er uiteindelijk gezamenlijk een nieuwe datum in overleg worden vastgesteld.
 13. Indien de afwezige deelnemer zich correct heeft afgemeld (volgens de voorwaarden) dan kan deze zonder bijkomende kosten deelnemen aan de nieuw ingeplande meditatie middag of avond. Indien de deelnemer zich niet correct heeft afgemeld en deze wil deelnemen aan de nieuw ingeplande meditatie (middag of avond), dan worden er kosten daarvoor in rekening gebracht.
 14. Indien door omstandigheden de docent en/of de organisatie (lees Stichting Synthesetijdperk) de meditatie niet kan geven, zal gezamenlijk, in overleg met de deelnemers nieuwe datum(s) worden vastgesteld.
 15. Wanneer de deelnemer besluit om vroegtijdig of tussentijds te stoppen met het volgen van de meditatie dan zal er geen teruggave van resterende lesgeld plaatsvinden. Tevens is het niet mogelijk om het naslagwerk van de niet gevolgde meditatie middag of avond te ontvangen.
 16. De docent heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van het (verder) volgen van de meditatie indien daartoe aanleiding is en/of als er sprake is van een dringende reden. Teruggave van het bedrag is dan niet van toepassing.
 17. Het is niet toegestaan om gedurende de meditatie gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voice recorder.
 18. De docent(e) noch de stichting is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is hij/zij noch de stichting  aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de deelnemer(s).
 19. De deelne(e)m(st)er is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie en gedrag.
  Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de docent(e). Er zal gekeken worden of een oplossing aangeboden kan worden.
 20. De deelnemer is bij deelname aan de meditatie, geheel op de hoogte dat hij een ontwikkeling en ervaring met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. verstilling, innerlijk schouwen, bezieling, zoeken naar zingeving. Meditaties zijn gericht op herkenning via spiegeling, projectie, zelfreflectie. Hierdoor kan de zelfhealing in werking worden gezet. De deelne(e)m(st)er neemt hierin eigen verantwoordelijkheid.
 21. Uiteraard zal de docent de deelne(e)s(st)er hierin ondersteunen en begeleiden.
 22. Van de deelne(e)m(st)er wordt openheid en bereidwilligheid gevraagd.