Voorwaarden Cursus

 1. Wanneer je je voor de cursus inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van € 25,- is ontvangen.
 3. Dit vooraf betaalde inschrijfgeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag van de cursus.
 4. Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je tevens de bevestigingsbrief van jouw deelname aan de cursus, met daarin de belangrijkste informatie.
 5. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief dient het verschuldigde cursusgeld betaald te zijn. Houdt daarbij de briefdatum als richtdatum.
 6. Na betaling ben je definitief verzekerd van deelname aan de cursus.
 7. Betalingen dienen voldaan te worden op de volgende wijze: contante betaling vooraf de cursus òf via (bank)overboeking op het volgende bankrekeningnummer:NL 40 ABNA 056.11.37.080 t.n.v. Stichting Synthesetijdperk te  Gaanderen o.v.v. cursus.
 8. Voor beide partijen, zijn zowel schriftelijk als mondeling gemaakte afspraken, bindend.
 9. De cursus gaat van start bij een minimum aantal deelnemers van 3 en maximaal 4.
 10. Wanneer de cursus niet van start kan gaan vanwege onvoldoende deelnemers dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
 11. Bij annuleren door deelne(e)m(st)er nà aanmelding echter nog vóór startdatum van de cursus zal niet overgegaan worden tot het terugbetalen van het betaalde bedrag mits dat er sprake is van overmacht en dit ook aantoonbaar is. Indien sprake is van overmacht dan zal 75% van het totale bedrag terug betaald worden aan de deelnemer. De andere 25% geldt als administratiekosten.
 12. Bij verhindering dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij de docent via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dient men dan de voicemail in te spreken.
 13. Wanneer een deelnemer een gegronde reden en/of motivatie heeft om niet aanwezig te zijn tijdens de cursusles en wanneer hij/zij zich correct heeft afgemeld dan kan het gemiste lesmateriaal wel ontvangen worden.
 14. Er bestaat geen mogelijkheid om de gemiste les(sen) in te halen op een ander tijdstip en/datum.
 15. Wanneer er op een cursus lesdag te weinig deelnemers aanwezig zijn (door afwezigheid van andere deelnemer(s)) zal er uiteindelijk gezamenlijk een nieuwe lesdag c.q. datum in overleg worden vastgesteld. Indien de afwezige deelnemer zich correct heeft afgemeld (volgens de voorwaarden) dan kan deze zonder bijkomende kosten deelnemen aan deze nieuwe lesdag. Indien de deelnemer zich niet correct heeft afgemeld en deze wil deelnemen aan de nieuwe lesdag, dan worden er kosten daarvoor in rekening gebracht.
 16. Indien door omstandigheden de docent en/of de organisatie (lees Stichting Synthesetijdperk) de cursus niet kan geven, zal gezamenlijk, in overleg met de deelnemers nieuwe datum(s) worden vastgesteld.
 17. Wanneer de deelnemer besluit om vroegtijdig of tussentijds te stoppen met het volgen van de cursus dan zal er geen teruggave van het (resterende) bedrag plaatsvinden. Tevens is het niet mogelijk om het naslagwerk van de niet gevolgde lesdagen te ontvangen.
 18. De docent heeft de mogelijkheid om gedurende de cursus, op zijn verzoek, een evaluatie gesprek met de cursist te hebben mocht daar aanleiding toe zijn. Deze mogelijkheid wordt de cursist ook geboden.
 19. Het is niet toegestaan om gedurende de cursus gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voice recorder.
 20. De docent(e) is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is hij/zij niet aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de cursisten.
 21. De cursist is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie en gedrag.
 22. Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de docent(e). Er zal gekeken worden of een oplossing aangeboden kan worden. Op ieder moment kan de cursist na afmelding stoppen met de cursus. Restitutie van het bedrag zal echter niet plaatsvinden.
 23. De deelnemer is bij deelname aan de cursus, geheel op de hoogte dat hij een ontwikkeling c.q. zelfhelingsproces met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. bewustwording, spiegeling, zelfreflectie. In dit proces neemt de cursist eigen verantwoordelijkheid en wordt geacht te werken aan o.a. zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en zelfrealisatie. Uiteraard zal de docent de cursist hierin ondersteunen en begeleiden. Van de cursist wordt openheid en bereidwilligheid gevraagd.