Nieuws

 

 

Nieuws..

                                                       

Leven – Anders belicht

 

 
Twee stromingen komen bij elkaar……

(9 juli 2024)

Twee stromingen (hemel en aarde) komen samen en verbinden in het hart. Dit is de grote spirituele uitdaging van dit Nieuwe Tijdperk!

 
Op weg naar Pasen……

(30 maart 2023)

De lente is aangebroken en de natuur is al volop in beweging. Parallel daaraan beweegt ook de energie van het Nieuwe tijdperk. Deze beweging wordt zichtbaar maar ook steeds meer voelbaar binnen de mens. Het Vissentijdperk met zijn oude waarden en normen brokkelt steeds meer af en dat gaat niet zonder horten of stoten.

De voorjaarszon laat zich echter meer voelen en dat geeft ook ontspanning en een blij (lente) gevoel. De natuur bloeit langzaamaan open en ook de Nieuwe mens komt meer naar voren. Deze beweging is vergelijkbaar met de Opstanding voor een Nieuw Leven en de voorbereidingsfase naar een verlicht Hart.

Dit is dan ook de boodschap van de Opstanding naar Pasen toe. De mens die niet meer gebukt wil gaan onder lijden en steeds meer de rug wil rechthouden om in zijn innerlijke Liefdeskracht (verbonden met zijn Hogere Wil) te gaan staan.  Tegelijkertijd zullen dan tegenkrachten voelbaar worden die de aanwezige angsten binnen de mens willen blijven voeden. Dit kan ervaren worden als tegenwerking, beperking in vrijheid e.d. Het gevoel kan ontstaan dat we met de rug tegen de muur aan komen te staan.

Op weg naar Nieuw leven

Deze beweging maakt onderdeel uit van een periode van uitzuivering, ontwaken en  loskomen van angst. Daarin wordt het spel van macht en onmacht uitgespeeld en alles wat niet dienstbaar is aan ware Liefde, zal langzaam uitsterven. Vernieuwd bewustzijnsgroei vindt nu in een versneld tempo plaats. Liefdeloosheid, misleiding, versluiering, verleiding, angst, illusies, komen aan het licht met als doel getransformeerd te worden. Een transformerende fase dus die ten dienste is aan het voortbestaan van het leven Zelf. (Hogere Zelf)

Het ego (3 dimensionaal bewustzijn, het lagere zelf, de persoonlijke wil) probeert de mens nog “gevangen” te houden in strijd en lijden, voortkomend uit angst vanuit het collectieve onderbewuste. Het persoonlijke (lager) bewustzijn zal steeds meer plaats maken voor het Hoger bewustzijn. Het 4de en het 5de  dimensionale bewustzijn. Het toenemende (innerlijke) Licht en de Lichtwerkers op aarde zullen het onzichtbare en verborgene zichtbaar maken zodat donkerte en schaduwkanten omgezet kunnen worden in Licht en Liefde, de energie van de Bron.

Dit proces van uitzuivering is ook waarneembaar in de vorm van tal van crisissen en deze zullen de komende tijden toenemen naar een climax. Deze beweging is nodig om het Nieuwe leven in de hele wereld geboren te laten worden en zal leiden tot de grote Ommekeer van de mensheid in het Aquriustijdperk.

Jezus, de Christus, was het voorbeeld van het lichtende kruis. Hij stond in zijn Liefdeskracht, in zijn onvoorwaardelijkheid dienstbaar aan het groter geheel. Hij liet zich niet onderdrukken en misleiden noch volgde hij de collectieve massa. Hij stond voorop in de Verbindende liefdeskracht (Synthese), met al wat is, en staat voor moed, diep vertrouwen en geloof in het Goddelijke plan.

De Opstanding

Om deze nieuwe beweging op een liefdevolle wijze te maken, is het nodig om naar binnen te keren, in het centrum van ons wezen waar het verlichtende Hart aanwezig is. De mens zal dan innerlijk ontwaken om zijn ware te Zijn, voort te gaan leven en los te komen van deze eeuwige durende relatie van strijd, lijden in de afgescheidenheid met de Bron. Doch ieder mens heeft daarin een vrije keuze.

Bij je Zelf

Deze vrije keuze wordt echter vaak ondermijnd en beperkt door de trillingen van de grote massa (collectieve bewustzijn) en machthebbers.

Angst (voor afwijzing, buitensluiten, anders zijn) wordt ingeboezemd en is de stimulator voor het dan toch maar volgen van de kudde (kudde instinct) of datgene wat ons wordt opgelegd ook al voelen we dat het niet goed voor ons is. Het zorgt ervoor dat we verder af komen te staan van ons Hoger Zelf. Dit geeft de mens juist geen (innerlijke) vrijheid maar slechts gevangenschap in de versluiering van de persoonlijkheid.

Paasei

Tijdens het vieren van Pasen eten we vaak ook (paas) eieren. Het (Paas) ei staat symbool voor het uitkomen van Nieuw Leven en het uitbreken van (kunstmatige) bescherming. Alles zal aan het daglicht komen en het Aquariuslicht begeleid ons naar een Nieuw Leven. 

Wij wensen je alle goede zegenen op weg naar Pasen.

Spiritueel jaaroverzicht 2022

(30 december 2022)

Nu, aan het einde van 2022, kan gezegd worden dat ieder mens op aarde in zijn eigen manier van leven een bewustwordingsproces, een verandering heeft doorgemaakt. Voor de hele mensheid gold dat leven in het teken stond van het uitwerken van Karma gelegen in het collectieve onderbewuste. Het uitzuiveren en neutraliseren van karmische aspecten. Daarvoor was het nodig dat voorwaardelijkheid omgezet werd in onvoorwaardelijkheid en een beweging plaats kon vinden van ego (gericht op de persoonlijkheid) naar hart (gericht op de Liefde,   in dienstbaarheid). Dit diepgaande proces van Ontwaken en los komen van de versluiering waarin de mens al eeuwen opgesloten zit, waren kernthema’s van 2022. Het stond in het teken van Licht!

Transformatie

In dit ontwaken was een diepgaande transformerende energie werkzaam waarin, langzaamaan, de menselijke schaduwkanten aan het afsterven zijn, juist doordat deze aan het licht kwamen en belicht konden worden. Dit is voor menigeen voelbaar geweest (fysiek, emotioneel, psychisch, spiritueel) omdat het hart zich opent en dat gaat eerst gepaard met het ervaren van oude pijnlijke wonden. Angst, (oer) trauma’s werden vaak geactiveerd. Ook wij waren werkzaam en mochten dit in Liefde(her) ervaren.  

Een jaar van enerzijds beperking, belemmering, waarin angst leidraad vormde om de grote massa te beïnvloeden. Van daaruit volgden velen opgelegde regels om voort te kunnen blijven bestaan. Anderzijds een jaar waarin we juist uitgedaagd en innerlijk geroepen werden om het anders te doen, om ons te laten leiden door Liefde en innerlijke Wijsheid. De verbindende kracht die vrij en onafhankelijk maakt.

We zagen dat vele mensen hiertoe geroepen werden en bovengenoemde uitdaging begrepen. Zij vormden tal van groepen die vanuit deze innerlijke spirituele oproep gingen staan. Dit leidde tot versneld bewust worden en dat ging soms gepaard met pijnlijke weeën zoals aan de vooravond van een nieuwe geboorte.

Allen kregen we dit jaar de kans en de mogelijkheid om deze uitdagingen aan te gaan. Zo konden we een brug slaan van onze persoonlijkheid, naar hart en ziel en konden we ons weer herinneren Wie we ten diepste Zijn.

Keuze

Noodzakelijk in het Ontwakingsproces is te onthechten van angst en materie waaraan we gebonden zijn. Daarvoor was het nodig dat we keuzes maakte. Bleven we gehecht aan de emoties, voortkomende uit mentale patronen en lieten we ons hierdoor leiden? Of gingen we juist daarvan onthechten en lieten ons leiden door wat het Hart, het Hoger Zelf (Geest) in gaf? Kortom, kiezen voor ego of hart?

Nieuw mens

Dit jaar kwamen ook het mannelijke (Geest) en het vrouwelijke (persoonlijkheid) bij elkaar (kosmisch huwelijk van samenwerkende krachten). In deze liefdesverbinding, het lagere in samenwerking met het Hogere Zelf, kon het Hogere Zijn in de hart van de mens werkzaam zijn. De mannelijke energie (Geest, Bron) kon daardoor ontvangen worden in de vrouwelijke energie (materie, stof). Van daaruit werd de onvoorwaardelijke Liefde geboren. Dit was zichtbaar om ons heen. Oude materiele, financiële macht structuren bijvoorbeeld brokkelden steeds meer af en maakten plaats voor iets nieuws.

De mens is een andere visie aan het creëren over zichzelf en zijn medemens. Nieuwe (eigen) waarden en normen zijn zich aan het vormen. Het (innerlijke) Licht is zo sterk en onomkeerbaar aanwezig, energie die alleen maar toe zal nemen in de komende jaren.

Spelen

Deze energie vormt een nieuwe creatie van de mens en van de aarde en is ook  vreugdevol aanwezig! We zullen de komende jaren meer Licht en Liefde gaan ervaren die door alle duisternis heen zullen branden. We zijn misschien afgelopen jaar ons innerlijk kind helemaal vergeten. Dat wij als volwassen mens ook mogen spelen met Licht en Liefde en vreugde mogen ervaren.  

Aan de hemel ontstond regelmatig een prachtig kleurenspel met zeldzame kleurschakeringen. Een kleurenspel van donker naar licht, met een goudgele gloed aan de horizon met zacht roze omlijsting van wolken. Dit fenomeen werd ook zichtbaar op 2de Kerstdag net voor zonsondergang. De Gouden dageraad in de vroege ochtend was regelmatig te aanschouwen als deze wilde zeggen: blijf vertrouwen in het Licht! Zowel binnen als buiten.

Hoop, Liefde en Vertrouwen

Niets blijft meer bij het oude, de mens op aarde is op weg naar het Nieuwe Leven. Deze is zich in alle glorie aan het voltrekken, soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Het zal zijn voor het Hoogste goed van jou, van mij en de hele wereld, zo bijzonder zoals we nog nooit hebben ervaren. Laten we met elkaar verbinden, elkaar onvoorwaardelijk steunen. Hoop voor ons allen, vertrouwen in het Licht van de Schepping, ons Hoger Zelf. Dat Liefde zal zegevieren!

Wij wensen jullie allen, niemand uitgezonderd, dat het Licht en de Liefde werkzaam mag worden in jezelf! Een gezegend 2023!

Spirituele groet van Jules en Brigitte

Op weg naar een Nieuw mens-Zijn, bouwen aan een Nieuw Leven

(15 mei 2022)

De naam Synthesetijdperk bestaat inmiddels 21 jaar. Door de jaren heen hebben we zoveel mogelijk willen afstemmen op dat wat nodig was en aan sloot op de aanwezige energietrilling van dat moment. We zijn nu beland in een heel ander leven. Het is een fase van afbraak van oude systemen en structuren in de materie. Het nodigt uit om iets nieuws te creëren en te bouwen aan een mooie toekomst. Dit brengt transformatie met zich mee. Vanuit chaos en crises creëren we een heel ander leven en een vernieuwde maatschappij.

Het collectieve onbewuste van de mensheid, dat veelal resoneert op angst en macht, trillen we nu naar een hoger collectief bewustzijn waarin de mens kan leven vanuit Licht en Liefde. Het zijn de hartskwaliteiten die de nieuwe toon gaan zetten. Vanaf 2001, de geboorte van Synthesetijdperk, zijn we innerlijke werkzaam voor en dienstbaar aan dit grote proces in vorming van het nieuwe Mens-Zijn.

Werkzaam in het Aquariustijdperk

Onze diepe hartenwens is, om diensten aan te bieden die stroken met de energie van het Aquariustijdperk (onvoorwaardelijke liefde) en niet meer met de gestelde eisen van het oude systeem (Vissentijdperk). De energie die we nu volgen trilt mee met de opgaande evolutiestroom verbonden met de Kosmische wet van Eenheid en Liefde.  

Aardse wetgevingen, gebaseerd op voorwaardelijke regels, opgelegde structuren en karma (wet van dualiteit) zullen, vanuit onze visie, steeds meer naar de achtergrond gaan verdwijnen. Het Hogere doel hiervan is, als mens los te komen van de gecreëerde angst en te gaan leven zoals het leven werkelijk bedoeld is. (Goddelijke blauwdruk)

Innerlijke liefdes kracht

Vanuit een weloverwogen diepe innerlijke keuze zetten wij de energie om naar een hoger kosmische doel om met gelijkstemde te gaan bundelen. Denk dan aan een groepsverbinding om met elkaar de onvoorwaardelijke Liefdeskracht te manifesteren op de aarde.  

Missie in een Nieuwe Tijd

Vanaf november 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van bovenstaande keuze. Synthesetijdperk draagt geen status meer als Stichting.

Daarnaast zijn de diensten die we aanbieden (zoals de thema avond-, meditatie en verbindingsbijeenkomsten) geheel kosteloos*. De energie van het Aquriustijdperk is verbonden aan onze missie en deze bieden wij zonder eigen belang aan een ieder die daarin mee wil groeien.

Deelnemen aan het nieuwe leven                                                                

Wanneer je je geroepen voelt en wilt deelnemen aan één van onze activiteiten weet dan dat je bewust deelneemt aan het Nieuwe leven. Het is een innerlijke weg van bewust worden naar bewust Zijn. Deze weg hoef je niet alleen te gaan, je kunt je verbinden met gelijkgestemden zoals Synthesetijdperk.

*Synthesetijdperk staat uiteraard wel open voor een vrije gift om samen spiritueel te blijven ontwikkelen en (verder) te bouwen aan de nieuwe maatschappij en wereld.

Samen Bruggen Bouwen!

(7 november 2021)

 
Synthesetijdperk

Het is een tijdperk van het creëren van een totaal nieuwe Verbinding tussen mensen. De gehele mensheid bevindt zich in een verwarrende, chaotische tijd.  Er is wereldwijd een turbulente beweging gaande waarin de energie verschuift van het 3-D bewustzijn (ego, persoonlijkheid) naar 4-D (hart, hoger bewustzijn) en uiteindelijk naar 5-D bewustzijn wat al vloeibaar is (Liefde en Eenheid).

In deze tijd dienen we het 3-D bewustzijn te overbruggen, te overstijgen. Een hele uitdaging omdat velen (nog) vastzitten in manipulerende patronen zowel buiten als binnen onszelf. Deze energie is gericht op overtuigen, bewijzen, beschermen, overleven en meer willen bezitten.

Van ons allen wordt nu wat nieuws gevraagd, van waaruit iets heel moois zal voort vloeien voor de mensheid: leven in Vrijheid en Liefde!

Nieuwe beweging

Het licht van Aquarius, dat nu over de aarde schijnt, brengt de mens terug naar de natuurlijke staat van zijn. Steeds meer mensen zien dit en zij verbinden met gelijkgestemden. Eigen belangen maken plaats voor groepsbelang en dat resoneert met de energietrilling van de Wet van Liefde en Eenheid. Wanneer we die wet volgen dan kan ons niets meer ontnomen worden om werkelijk te gaan leven: het is de innerlijke keuze die we kunnen maken, de weg naar (innerlijke) Vrijheid.

Hierdoor kan er een brug geslagen worden van het ego naar het hart. Samen overbruggen betekent Liefde en Wijsheid manifesteren zonder de ander te veroordelen en/of uit te sluiten op basis van een keuze. Discussiëren maakt plaats voor filosoferen.

Collectief Samenwerken

In aansluiting hierop waren wij op 30 oktober jl. op de Erasmusbrug in Rotterdam aanwezig. Als ambassadeurs van Keuze Vrij Bij Mij sloten we aan bij de manifestatiemars ‘Overbruggen’ van Vrouwen voor Vrijheid. Hoe toepasselijk, juist in deze stad daar waar de grote gezamenlijke wederopbouw heeft plaats gevonden na de tweede Wereldoorlog.

Er was lange stoet met gelijkgestemden en liefdevol liepen we gezamenlijk over de brug. In vrijheid samen zijn en de gelijkenissen met elkaar te zien in plaats van de verschillen. De tocht stond symbool voor het bruggen bouwen voor de Nieuwe Wereld van Verbinding en liefde (Synthesetijdperk).

Hartcentrum

Het manifestatie pad dat we daar liepen raakte zeker ook onze (onderdrukte) emoties aan: verdriet, onmacht, boosheid, zorg en angst. De vele regen en harde wind konden ons echter niet weerhouden om trouw te blijven aan dit Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie.  

We gingen een verbinding aan tussen het hoofd (gedachten), buik (emoties) en het hart (onvoorwaardelijke onpersoonlijk in liefde). In ons hartcentrum, in het midden werd iets nieuws gecreëerd.

Een innerlijke brug bouwen

Liefdevol verbinden is echter alleen maar mogelijk wanneer we eerst een innerlijke brug bouwen. We zullen onze eigen patronen van de dualiteit moeten onthechten om tot mededogen, begrip, onvoorwaardelijkheid in het belang van het hart te komen.

Het kan best confronterend zijn als we onze eigen emoties, gedachten, oordelen gaan zien. Het is echter nodig om ons hiervan te bevrijden als we willen transformeren en mee stromen met de Aquariusenergie die ons werkelijk brengt bij de kern die Vrijheid brengt! We zullen eerlijk onder ogen moeten zien dat we zelf verdriet en angst hebben gecreëerd in het leven. Door dit te herkennen en te erkennen kunnen we (opnieuw) verbinden met het hart. We zullen op die wijze werkelijk transformeren in en naar Liefde naar eenheid.

Vrijdag 12 november is de volgende persconferentie. Neem bovenstaande gedachte mee in je hart en help de Nieuwe Wereld te manifesteren: bouw je innerlijke brug naar Liefde!

Licht en liefde is de sleutel!

Liefs van Brigitte en Jules

Keuze Vrij Bij Mij – Verbindingstour

Ook in september organiseert KVBM door heel Nederland bijeenkomsten waar ondernemers, ondernemende mensen en dienstverleners uit bijvoorbeeld het MKB, de zorg en het onderwijs met elkaar samenkomen.
Tijdens deze bijeenkomsten leg je laagdrempelig vele nieuwe waardevolle contacten. Bovendien hopen we je te inspireren, hoe ook jij kan bijdragen aan een samenleving waar vertrouwen, verbinding en creatie centraal staan.

Wil je gelijkstemde ondernemers of dienstverleners ontmoeten? Bijdragen aan een vrije samenleving zonder uitsluiting? Of je zakelijke netwerk uitbreiden en onder de aandacht komen van mogelijke nieuwe klanten? Kom dan naar de Keuze Vrij Bij Mij bijeenkomst in Doetinchem op 29 september a.s.

Voor meer info: Keuze Vrij Bij Mij – Verbindingstour

 

Keuze Vrij Bij Mij

(20 juli 2021)

Naast onze belangeloos dienstbaar zijn aan en onze missie vanuit Synthesetijdperk zijn we sinds kort vrijwilligers geworden van Keuze Vrij Bij Mij (KVBM).

Op zaterdag, 17 juli jl. hebben wij grondlegger Olaf Weller ontmoet samen met andere vrijwilligers op een leuke locatie in Den Haag. Een warme ontmoeting met gelijkgestemden die vanuit het hart zich focussen op het neerzetten van een nieuwe en betere wereld in een geel andere vorm. In deze lichtvolle bijeenkomst hebben we gesproken over wat dit praktisch in houdt. Graag vertellen we over KVBM.

Wat is KVBM?

Keuze Vrij Bij Mij is een nieuw platform (digitaal) waarop vraag en aanbod samenkomen van iedereen die vrij wil kunnen kiezen rond lichaam en gezondheid. Dit nieuwe platform gaat ervoor zorgen dat jij straks nog steeds zonder voorwaarden toegang krijgt tot bedrijven en ondernemers, winkels, tandarts, huis-, of oogarts sportschool, supermarkt, kinderopvang, kapper, bioscoop e.d. Een samenleving en toekomst creëren waar niemand wordt buitengesloten en iedereen vrij is om zelf keuzes te maken en daar niet op afgewezen veroordeeld en/of geweigerd wordt!

Voorkom (medische) apartheid

Nu er op steeds meer plekken wordt gevraagd om een test- of vaccinatiebewijs, dreigen miljoenen Nederlanders geen toegang meer te krijgen tot zorg, evenementen, winkels en gebouwen. Met dit platvorm zorgen we ervoor dat iedereen zichzelf kan blijven voorzien in zijn of haar behoeften door een nieuwe samenleving te creëren vanuit vrijheid over lichaam, gezondheid en Geest.

De kracht van dit initiatief is dat we focussen op dat wat we wèl willen in plaats van op wat we niet willen.
 
Vanuit de Crisis naar een Nieuwe Wereld

Olaf Weller heeft afscheid genomen van zijn oude werk als o.a. designer van moderne lampen. Aan zijn professionele deskundigheid op tal van gebieden heeft hij een heel team aan deskundigen op verschillende vakgebieden (recht, ICT e.d.) toegevoegd dat samen staat voor KVBM, vergezeld door talloze vrijwilligers.

Hij leeft zijn levensmissie en zag het innerlijke licht waarin niemand buitengesloten wordt. Er is vernieuwing nodig door het wegvallen van oude systemen.  De Liefdesenergie wil hij hoog houden ondanks het ervaren, voelen en doorleven van tegenkrachten, die afgevuurd worden in de maatschappij. Focussen op het positieve doet vermeerderen want daar waar je de aandacht op richt, zal groeien.

Iedereen is welkom!

Deze slogan is helemaal daar waar Synthesetijdperk zich ook meer verbonden voelt. Om mee te werken aan de Nieuwe Wereld is precies passend aan onze levensmissie. Voor meer info klik hier.

vandaar dat voor ons de keuze om vrijwilligers te zijn makkelijk gemaakt was. Wij vinden ook, net als KVBM, dat geen enkel systeem het recht heeft om de adem en vrijheid van iemand af te nemen. Iedereen heeft recht op een goede behandeling zoals huisarts Andre Steketee aangeeft (ook aangesloten bij het platform) en ook apotheker Christiaan Raap. En iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt is bij hen welkom. Voor meer info klik hier

Platvorm bouwen

Er is veel werk te verzetten en dus van belang dat in kaart gebracht gaat worden, in heel Nederland, zodat onze kinderen, neefje (Boas), kleinkinderen (Abel en Elena), de nieuwe generatie een vrije toekomst tegemoet kunnen blijven gaan.

 

Hemelvaart, startpunt naar een ander bewustzijn!

“ken je Zelf en wordt deelnemer aan het Nieuwe Leven!”  

(12 mei 2021)

Angst voor het Nieuwe

Om anders te leven is onwennig en veelal spannend. De mens is namelijk een routinematig wezen met weerstand voor verandering en vaak angst voor het onbekende. Van daaruit volgt hij (bijna automatisch) de massa.

Dit komt voort uit het kudde-instinct: ieder individu wil bij de groep horen en heeft angst om uitgestoten en verbannen te worden! De angst om er niet bij te horen, om anders te zijn, zorgt ervoor dat we niet werkelijk ons Zelf durven kunnen zijn.

We nemen klakkeloos iets aan en lopen mee. We verliezen het vertrouwen en geloof in het eigen Zijn. Vervolgens laten we ons dan leiden door de waardheden van anderen en blijven hierdoor (onbewust) gevangen in de illusies van de schijnwerkelijkheid. Doch, er is een positieve nieuwe beweging gaande in de wereld.

De overgangsperiode waarin we nu leven, laat zien dat ook het overlevingsinstinct, gebaseerd op doodsangst, aan het veranderen is. Door meer realistisch te durven kijken naar dat wat er werkelijk gebeurt in en om ons heen aan onjuistheden, leugens, onrechtvaardigheden e.d. gaat de roze bril meer af en zullen onze ogen meer worden geopend.                  

De Waarheid komt aan het Licht. Het zorgt ervoor dat de mens langzaam los komt van de angst en werkelijke vrij zal worden.

Stap voor stap wordt op dit moment, wereldwijd, lagere energie opgetild naar een Hogere bewustzijnsniveau. Dit met het doel om te komen tot gelijkwaardigheid, vrijheid, eenheid en onvoorwaardelijkheid.

De visie hierover echter en de invulling hiervan, zoals bijvoorbeeld m.b.t. groepsimmuniteit, verschilt. Dit heeft alles te maken met intenties en verschillende uitgangspunten.

Daarin zijn 2 stromingen te onderscheiden, namelijk:

Een overheidsgroep met een leider die vanuit indirecte dwang en overtuigingen wil werken aan groepsimmuniteit door zoveel mogelijk en herhaaldelijk te vaccineren.  Uitgangspunt daarbij is, dat de mens gezien wordt als mechanisch, technisch die  controleerbaar (robot) moet zijn door een besturingsgroep met persoonlijke belangen. 

En er is een (sterk) groeiende spirituele groep mensen die dit op een vrije, natuurlijke wijze wil verwezenlijken, vanuit een eigen gemaakte keuze. Daarbij ligt de focus op het natuurlijk versterken van de menselijke weerbaarheid vanuit biologisch, humaan mensbeeld.    

De eerste stroming is gebaseerd op het 3 dimensionale (3D) bewustzijn, aangestuurd door lager zijn (ego) verbonden met de wet van dualiteit, de materie.

De tweede stroming is gebaseerd op het 5 dimensionale (5D), aangestuurd door Hoger zijn (Geest). Deze laatste stroming is verbonden met de liefde van het Hart  (4D) en komt voort uit de wet van Eenheid en Liefde.

3D of 5D

De oude 3D structuren en mensbeeld brokkelen steeds meer af, het nieuwe 5D is zich aan het vormen.

Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen zal zich langzaam ontvouwen en is afhankelijk waarvoor de mens kiest. Het is nog niet helemaal zichtbaar maar wel voelbaar in onze energievelden doordat sluiers daarin wegvallen.

Deze verschuiving geeft een andere communicatie in en tussen mensen. Deze sterke beweging herkennen we steeds meer in bijvoorbeeld conflictsituaties in de relatiesfeer. Ieder mens komt voor de keuze te staan: welke weg wil je bewandelen en met welk systeem je jezelf wilt verbinden?

Kies je voor 3D of 5D?

Door te durven kiezen voor het nieuwe, zal het Licht van de Hemel hier op aarde gemanifesteerd worden. Hiertoe bewandelt ieder mens op zijn eigen niveau het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie.

Alles wordt anders

Dit gaat gepaard met een periode van grote chaos en vele veranderingen. Zelfs in de natuur zien we dit terug: de aura van de aarde heeft een andere uitstraling gekregen. Een andere energie dient zich aan dus ook andere wetten. Hierdoor wordt veel ontsluierd en zichtbaar gemaakt, zowel de onwaarheid en als de Hoogste Waarheid.

Het grote Ontwaken in de mens heeft als uiteindelijk resultaat het scheppen van een totale nieuw evenwicht. We zullen eerst een hoop (karma) moeten uitwerken met elkaar en uitbreken uit de eigen gevangenschap gevuld met angst, beperking, ziekte.  

Dan zijn we als mens in staat om de wet van dualiteit te overstijgen en doen we intrede in het nieuwe Synthesetijdperk, het tijdperk van de wet van Eenheid en Liefde.

Tenslotte is Liefde de sleutel om de Waarheid aan het licht te brengen.

Bewustwording en zelfreflectie

Het is van belang dat de mens bewust-wordt wie hij eigenlijk is. Via innerlijke reflectie kan hij doorgroeien in Bewust-Zijn. Door inkeer vanuit spirituele onderzoek wordt hij een deelnemer aan het Nieuwe leven!

Deelnemen betekent dat je geen slachtoffer (meer) hoeft te zijn. Doorzie wat er gaande is, in alles wat er is op dit moment is en speelt zodat je creatief en actief speler kunt worden in het leven.

Hemelvaart, het startpunt voor Vrijheid

De transformerend mens zal telkens voor de keuze komen te staan: kiezen voor een materiele weg (ego) of het spirituele pad van Zelfrealisatie (Geest).       

Elk stap die we maken is een onthechting van angst en groei naar een Hoger bewustzijn. Juist met Hemelvaart, waar Jezus de Christus is opgestegen, mogen wij ons herinneren wie wij ten diepste zijn.

Hemelvaart symboliseert Bevrijding! Het is een startpunt voor de sprong naar een Nieuw Leven!

Weet, waar werkelijke Liefde is, bestaat geen angst!

De Opstanding

(28 maart 2021)

De Opstanding betekent niet het opstandig zijn vanuit de persoonlijkheid maar betekent het gaan Staan voor de innerlijke Vrijheid en de werkelijke Essentie van het Leven: Liefde zonder angst!

De opstandigheid vanuit het ego geeft strijd en heeft onherroepelijk lijden tot gevolg. Dit gaat dan over het verkrijgen van een andersoortige vrijheid gebonden aan de materie. Deze beweging komt voort uit de vorige eeuw. Het Vissentijdperk is ten einde en heeft plaats gemaakt voor het Aquariustijdperk waarin de mens in werkelijke Vrijheid en Liefde mag leven, zonder gebonden te zijn aan het ego.

Dat neemt niet weg dat het een leerweg is en nog velen verbonden zijn met de lagere energie van de Vissentijdperk-structuren waarin ego en macht maar ook angst verankerd zijn.   

De Nieuwe weg

Ieder mens bevindt zich op het Universele 12-voudige pad. Dit pad bewandelt elk individu vanuit zijn eigen wijze en niveau van zijn bewustzijn. Daarin groeit de mens door de evolutie heen, naar zijn Hoger bewustzijn met de bedoeling te komen tot Zelfrealisatie. Dit betekent het realiseren van het Hoger Zelf in de mens.(Geest)

Er vindt dus daarom een grote Ommekeer plaats en op weg naar Pasen wordt dit steeds meer zichtbaar. We zullen in de komende tijd steeds belangrijke keuzes dienen te maken die effect hebben op ons voortbestaan en de beweging die zich heeft inzet van overleven naar leven. Dit ervaren we zowel op het fysieke vlak (bv vaccineren) als ook op maatschappelijk vlak (beperkingen en maatregelen). Een gevolg hiervan is dat Pasen dit jaar heel anders beleefd zal worden dan in voorgaande jaren.

Een week voor Pasen

Pasen zal ingetogen, beperkt en klein gevierd worden. Het positieve daaraan is, dat de mens dan juist de ruimte krijgt om zich wederom te realiseren wie hij werkelijk is. Tevens dat zijn innerlijke vrijheid heel belangrijk gaat worden in deze tijd en zeker voor de toekomst. Innerlijke vrijheid wordt belangrijker dan de uiterlijke vrijheid.

De uiterlijke vrijheid zorgt voor afhankelijkheid van anderen en materie. De aangeboden zogenaamde “vrijheden” door bijvoorbeeld overheid, zullen op basis van beloftes gedaan worden en alleen gelden wanneer we voldoen aan tal van voorwaarden die vereist worden. Het is de onwetendheid in de mens om dit te doorzien. In dit spel lijkt de mens een marionet te zijn geworden.   

De Grote Ommekeer

In de Grote Ommekeer ligt daar de focus niet meer op. Het voorwaardelijke transformeert nu stapsgewijs naar het onvoorwaardelijke. In het midden van ons wezen bevindt zich het Christushart waarvan het Licht mag gaan schijnen.  

Deze tijd van Groot Ontwaken vraagt om het maken van bewuste keuzes op basis van wat juist en onjuist is en wat vanuit het Hart komt.

Jezus maakte destijds een keuze en ging heel bewust staan voor waarin hij geloofde. Dezelfde beweging zie je nu ook terug in de maatschappij, anno 2021.  Daar waar mensen gaan staan voor het Hogere, Liefde en Waarheid daar worden zij op veroordeeld. Deze vooruitstrevende mensen passen volgens anderen niet in hun raamwerk en dienen uitgebannen, verbannen, uitgescholden, gepest, gekwetst, geslagen en klein gehouden te worden. Veelal zien we hier echter de onmacht van die ander. (machtsmisbruik zoals van ME, overheid, rechters e.d.).

Dit overkwam Jezus ook. Hij bleef echter trouw aan de Liefde en de Waarheid ondanks dat hij werd verraden door Judas en veroordeeld door Pontius Pilatus (politicus). Het lijden van Jezus zien we terug in de kruisiging die we nog steeds herdenken op de Goede Vrijdag. Nu ruim 2000 jaar later, lijk wel een herhaling van toen. Hoopvol is dat velen nu durven te gaan staan! Daarvoor is het nodig dat het  Licht en Liefde, oftewel het Christushart in van ons aanwezig, erkent dient te worden!

Zuivering

Deze hele beweging loopt parallel aan het proces van Zuivering dat wereldwijd gaande is. Dat geeft vele nieuwe ervaringen en gebeurtenissen die niet eerder in de aardse geschiedenis en in die mate hebben plaatsgevonden.

In ieder mens ligt een diep innerlijk Weten opgevouwen dat alles wat we nu meemaken en doormaken, deel uit maakt van een onomkeerbaar Kosmisch Plan ten behoeve van de evolutiegroei van de mensheid.

Vijfpuntige Ster

De vijfpuntige ster (ook wel pentagram genoemd) is het symbool van bescherming tegen het negatieve. De 4 punten staan voor de 4 elementen (vuur lucht water aarde) en de 5de  punt naar boven staat voor het Hogere. Middenin ligt het Christus hart oftewel de 5de dimensie, het lichtende kruis van Jezus.

In deze ster kunnen we het kruis herkennen waarin zichtbaar zijn, 2 armen, 2 benen en een hoofd. Allen omsluiten ze het hart in het midden. Het uitstrekken van beiden armen geeft de overgave van de mens weer, aan het Hogere. De beide benen staan voor de aarde waarop we leven om van daaruit te gaan staan.

Het hart omvat de energie van de Witte Roos dat het Universele symbool is van Onvoorwaardelijke Liefde, de Christus energie, zelfheling, groepskarma en de ontwikkeling van de menselijke ziel. Deze energie is de basis energie van het Nieuwe Tijdperk, vrijgegeven aan de mens.

De energie van de Witte Roos (visualiseren) kan de mens in deze roerige tijden ondersteunen om los te komen van de angst. Daar wordt de mens juist in getriggerd  waardoor hij juist wil vasthouden aan het vastgeroeste patronen in de materie.

De Witte Roos opent het hart waardoor de enige echte verbindende Liefdeskracht werkzaam kan worden in de mens zelf.

Hoop, geloof vertrouwen en Liefde

Weet dat wij allen, de mensheid en de aarde, beschermd zijn door een Kosmische Hogere Wet (Wet van eenheid en Liefde) die zichtbaar is om de aarde heen als een dikke gouden laag. Het negatieve en kwade zal nooit in staat zijn om door die gouden laag heen te komen en het aan te tasten!

Daarnaast is er een heel leger aan energie van overleden zielen en meesters onderweg om de mensheid te ondersteunen. Dit is waargenomen.

Ieder van ons is ermee verbonden en wat een mooie Paasgedachte is het, dat we allen deze gouden Liefdesvonken kunnen verspreiden vanuit ons hart, in de wereld!

Mededogen is het sleutelwoord!

Wij wensen je een heel fijn en liefdevol, transformerend Paasfeest toe!

 

Op weg naar Onze Vrijheid!

(9 maart 2021)

Op dit moment hebben we in de samenleving te maken met 2 systemen die werkzaam zijn:

  1. Dat wat we normaal vinden en gewend zijn (Vissentijdperk)
  2. Het Nieuwe, het onbekende (Aquariustijdperk)

We zitten in de verschuiving van het oude naar het nieuwe oftewel van het ego naar het hart. Een Kosmisch plan zit hier achter met het doel om in Licht, Liefde en Vrijheid te (leren) leven voor alle inwoners hierop aarde.

Het afbrokkelen van oude structuren vindt plaats en deze zullen langzaam aan kracht verliezen. In deze bijzondere en bizarre overgangsperiode zal op tal van gebieden verder opgebouwd worden door samenwerking met elkaar.

Verschillende groeperingen zijn hier al mee bezig vanuit diverse hoeken zoals wetenschap, spiritualiteit, politiek, reguliere en alternatieve gezondheidzorg en ook  gewone burgers zijn hierin werkzaam om dit te realiseren. 

Het Gouden Tijdperk  

Deze overgangsfase wordt ook wel het Gouden Tijdperk genoemd en voor de meesten nog onbekend, de Gouden Dageraad. Het vertegenwoordigt de fase van Donker naar Licht en dit is dagelijks waarneembaar in de natuur (het opkomen van de zon in het Oosten). Binnen ieder mens vindt deze beweging plaats: lagere trillingen waarin we ruim 2000 jaar hebben geleefd (lager bewustzijn, schaduw)  worden nu versneld opgetild naar een hogere trillingen (Hoger bewustzijn, Licht).

Wereldgetal 5

Het numerologisch wereldgetal voor het jaar 2021 is een 5 dat voor Vrijheid staat. Vanuit de Kosmos wordt de mogelijkheid gegeven om als mens vanuit de 3de dimensie (persoonlijkheid, ego) door te groeien naar de 4de dimensie (hart) en uiteindelijk de 5de dimensie (Geest, Hoger Zelf). Dit zal in de maand mei (ook een 5 getal) door velen ervaren kunnen worden.

De huidige veranderingen die de mensheid op onbekende wegen brengt, roepen veelal angst, stress, weerstand en verzet op. De mens heeft namelijk als eigenschap, om zich vast te houden aan dat wat hem bekend is en gewoon is. Het geeft echter (schijn) veiligheid en het houdt de meeste van ons gevangen in onwetendheid, angst en in de stress. Van daaruit worden we beïnvloedbaar en laten we vaak, zonder hiervan bewust te zijn, van alles binnen komen, ook onwaarheden en dat wat onjuist is en wat niet klopt. De kans is dan groot dat we onszelf daarin verliezen.  

Angst maakt onbewust aanspraak op het instinctieve gedrag van de mens. Hij wordt dan volgzaam en gaat met de stroom van de massa mee (groep beïnvloeding) uit angst om buiten gesloten te worden.

Dit wordt nu heel erg zichtbaar! Het behoort toe aan de oude structuren van het Vissentijdperk zoals benoemd. Grote groepen mensen volgen blindelings, zonder zelf te ervaren en (innerlijk) kritisch na te denken. Zij verliezen de grip en de controle op hun leven en volgen dan de “leider”. Daarmee geven zij de macht in feite uit handen in de hoop en vanuit verwachting dat hij/zij de grote groep kan beschermen. Dit vindt zowel plaats in het klein (privé sfeer) als in het groot (samenleving, maatschappij). Het heeft een grote impact op zowel lichamelijk, psychische als emotioneel gebied.

Vrij ademen versus het mondkapje

De vrije ademhaling wordt nu belemmert door de verplichting om een mondkapje te dragen. De volledige inname en opname van zuurstof wordt beperkt, de levensenergie wordt geblokkeerd. Het gevolg is dat we gedwongen worden om oppervlakkig te ademen wat resulteert in stress (of je wil of niet). Het lichaam zal hierop een respons geven vanuit ons reptielenbrein. De hogere ademhaling die dan plaatsvindt zal zorgen voor de reflex om te gaan vluchten, vechten of te verlammen. Daarnaast zal het gehalte aan adrenaline en cortisol toenemen met serieuze gevolgen voor het hele immuunsysteem.

Het is goed om voor je eigen gezondheid te zorgen en die verantwoordelijkheid daarvoor te nemen zoals het Aquriustijdperk van de mensheid vraagt. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat je zenuwstelsel weer tot ontspanning en rust komt. Ademhaling kan je daarin goed ondersteunen. Wanneer je beseft dat een oppervlakkige hoge stressademhaling je kan opfokken, weet dan ook, dat een rustige ademhaling je lijf ook weer tot ontspanning en in stilte kan brengen.

Adem oefening

De ademhaling gaat als volgt: Adem 4 tellen in via je neus en 6 a 8 tellen uit via je mond. Bij iedere inademing vul je je buik met lucht en adem je helemaal onderin je buik. Bij de uitademing via de mond, adem je uit alsof je door een rietje blaast.

Dit zorgt ervoor dat je je uitademing kunt vertragen en dat geeft ontspanning.        Doe dit een paar minuten achter elkaar. Je lichaam gaat dan weer herstellen met een positief effect op je immuunsysteem dat zich daardoor sterk kan verbeteren. Ook door te mediteren kun je je zenuwstelsel tot rust brengen en vindt er in heel je wezen herstel plaats.

Vrijheid

Weet dat als je in je eigen kracht, Licht en Liefde staat, er van buitenaf niet meer op je angstknoppen gedrukt kan worden! Dan kom je tot een Hoger niveau van Vrijheid, namelijk de innerlijke Vrijheid. Dit is wat het Watermantijdperk ons nu leert!

 

De Spirituele oproep

(10 februari 2021)

Nu leven in het Aquariustijdperk, is een Spirituele oproep: geloof niet langer blindelings en stroom niet automatisch mee met de grote massa om je heen!

Durf kritisch te zijn en sta op voor een toekomst, voor een betere wereld waarin je in vrijheid kunt leven.

Innerlijk vertrouwen en geloof raken op dit moment, voor de meesten, op de achtergrond. Ze maken plaats voor gevoelens van angst, onzekerheid en dit wordt o.a. beïnvloed door onwaarheden en dreigementen.

Dit stimuleert echter de mens, die daarvoor open staat, om bewuster te leven.        Het kan aanzetten tot nadenken en dat zal leiden tot creatie en schepping door het bewust maken van eigen keuzes. Nieuwe positieve gedachten, denkbeelden maar ook visies kunnen dan geboren worden. Het schept meer ruimte voor het hart, daar waar Liefde en Waarheid gevestigd zijn. Deze ontwikkeling van het hart klopt helemaal met de Waarheid van het Nieuwe Tijdperk oftewel het zuivere Boeddha Bewustzijn.  

Afbraak van het oude

Stapsgewijs is er al vanaf maart 2020 een kiem gelegd, die er geleidelijk voor zorgt dat het oude wordt afgebroken. Verroeste (macht) structuren, beperkende regelgeving maar ook controle, oude gebondenheden en gehechtheden in onze persoonlijkheid (ego) brokkelen af.

Het is het Kosmische doel, dat iedereen is opgeroepen om de lagere energie op te tillen naar een Hoger niveau en deze te verbinden met de Hogere trilling in het hartcentrum.

Deze kosmische impuls wordt gestimuleerd door het Hoger denken, verbonden met onze zielskwaliteiten (o.a. onvoorwaardelijkheid, mededogen, acceptatie). Het werkt door in het menselijk brein waardoor we anders zullen waarnemen.

We worden daartoe teruggeworpen op onszelf, om tot inkeer te komen, te schouwen en te filosoferen. Dit om uiteindelijk het antwoord en de Wijsheid in jezelf te vinden op o.a. de vragen:  Waaraan wil ik trouw blijven? Waar kies ik voor?

Kies je voor expansie van de persoonlijkheid in de materie of voor het herkennen en erkennen van de enige echte verbindende Liefdeskracht, de Christus energie in jouw hart aanwezig?

Op weg naar Pasen……..

Waar ga jij voor staan? Heb je de moed om je te onthechten van angst, beïnvloeding en dat wat anderen je willen doen geloven? Zodat de ware Levensstroom weer op gang komt. Durf je volledig te ademen en de Liefde van je hart te laten stromen?  

Ademen

Ademen is hierin van levensbelang. Het voorziet ons lichaam namelijk van zuurstof en het voedt het Leven met levensenergie (Prana). Ademt bepaalt de kwaliteit van je leven. Vrijuit ademen is een grondrecht van de mens! Laat je adem niet ontnemen want niemand op aarde heeft dat recht!  

We zien steeds meer mensen in opstand komen. Deze opstandigheid van de persoonlijkheid gaat incidenteel gepaard met strijd en gewelddadigheden. Hiervoor wordt de mens gestraft en veroordeeld. We zitten nu middenin de turbulente overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk. Het is een eerste beweging van de ontwikkeling van veroordeling naar acceptatie en werkelijk kunnen zien wat er aan de hand is.

De onthechting van structuren en oude patronen zijn echter nog verbonden met de energie van het Vissentijdperk. Ook de overheid, politici, burgemeesters en politie krijgen de spiegel voorgehouden en dat is het gevolg van de wet van Karma (oorzaak en gevolg). Het zijn de signalen van het volk die opgepakt mogen worden zodat er iets opbouwends mee gedaan kan worden, in plaats van over en weer schuldigen aan te wijzen en te veroordelen.

Dit zou dan parellel lopen aan de weg naar Pasen toe waarin het hart de grote transformator zal zijn naar vreedzame oplossingen. Dan zal de wet van karma plaats maken voor de wet van Eenheid en Liefde.

Dan gaan we staan in ons Ware Zelf.

Adem Licht in en Liefde uit! De start van onze nieuwe toekomst!

 

Op zoek naar het werkelijke Licht in het nieuwe jaar!

(30 december 2020)

Dit jaar en de oude wereld sluiten we af. Een jaar van transformatie waarin het nieuwe kon ontkiemen. In de omwenteling zullen we in het nieuwe jaar het oude blijven ontmoeten omdat het nog sterk geworteld is in macht, strijd, ego e.d.

Er zijn wereldwijd machthebbers werkzaam vanuit eigen belang, die profijt erbij hebben dat wij leven vanuit angst, verwarring en stress. Zij volgen nog de wet van Karma. In hun ogen en (lager) bewustzijn mag er geen ruimte zijn voor het Hart, waar liefde is. Het gaat bij de machthebbers niet om werkelijke welzijn en gezondheid maar om controle hebben en houden over de mensheid. Dit wordt veelal gecreëerd door o.a. herhalende (negatieve) affirmaties om ons steeds dieper in de angst te zetten en in onze overlevingsmodus. Op sluwe wijze worden we gemanipuleerd en beïnvloed door hun eigen behoeftes en begeertes. Zij zetten kracht in, door te dreigen met (nog meer) maatregelen, straffen, boetes en beperkingen. Het is het oude spel van ego, macht en onmacht doch deze is zich nu al langere tijd aan het ontwortelen.

Je hebt de innerlijke vrijheid en de vrije wil om een keuze te maken of je met het oude mee wilt gaan of niet!

Veranderingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen dit spel zullen doorzien. Velen voelen of ervaren dat het niet klopt en doen er niet meer aan mee en/of protesteren. Deze groep wordt groter en breder. Zij kiezen bewust voor het hart en sluiten aan op de stroom van het Aquarius Licht.

In 2021 komt er nog meer beweging in deze ommekeer (op wereld niveau) en menigeen heeft dit al gezien en/of ervaren. Het komt voort uit een diep verlangen naar het speelveld van het Aquariustijdperk waarin er ruimte is voor vrijheid, eigen keuzen en waarheid, onvoorwaardelijke liefde en we op een andere manier met elkaar leven.

Voor 2021 wensen wij iedereen dat het Licht, de Liefde en de Waarheid mag integreren in jezelf en in de wereld en het Aquariusbewustzijn gemanifesteerd mag worden hier op aarde!

Nieuw Leven

(20 december 2020)

De meesten van ons bevonden zich in het afgelopen jaar in een zwaar en pijnlijk (geboorte)proces voor een Nieuwe Wereld. De grote verandering wordt aangestuurd door Hogere kosmische Wetten voor een nieuw Leven.

De stormachtige weeën, aangedreven door natuurlijke bewegingen en veranderingen, waren noodzakelijk om de mens te doen ontwaken. Met een realistische blik leren kijken naar de onwerkelijkheden, illusies, versluieringen met daarin verborgen boodschappen en dubbele agenda’s.  

Dit ging niet zonder horten en stoten. Oude wetten en structuren zagen we steeds meer omvallen en afbrokkelen. Hierdoor nam echter ook het vast willen houden aan macht ook toe.

Vanuit de numerologie staan de twee nullen van het jaar 2020 voor dat wat nog niet geopenbaard is. Door alle trillingen van dit jaar werd er meer zichtbaar. De Waarheid  kwam meer aan het Licht ook al ging dit stap voor stap. Dit proces gaat door.

Het is nodig om uiteindelijk uit te komen bij wat de werkelijke bedoeling van de Schepping en de levenstaak van de mens.

Kerst en Oud/Nieuw

De Feestdagen zullen anders gevierd worden. De onderliggende spirituele boodschap hiervan is, dat het Licht binnen ieder mens terug gevonden kan worden. Het is het Christus Licht dat geopenbaard wil worden, het Licht (vuurkracht) dat juist nu over de aarde en de mensheid uitgestort wordt.

21 december

Maandag 21 december, de kortste dag van het jaar, zal een belangrijke dag zijn in de grote Transformatie waarin we nu leven. Er vindt namelijk een heel bijzonder fenomeen plaats: de Grote Conjunctie van Jupiter en Saturnus in het teken van Waterman op 0 ° graden. Jupiter en Saturnus staan dan op één lijn vanuit de aarde gezien. Ze lijken dan één heldere ster te vormen. Het is lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren wanneer deze twee grote planeten gaan samenbundelen. De 0 ° graden kunnen grote verrassingen geven. Wel kan gezegd worden dat er een grote beweging zal plaats vinden naar Vrijheid, passende in het Watermantijdperk. Daarbij komt het accent te liggen op verbinding, samenwerking vanuit gelijkwaardigheid, respect en niet door opgelegde regels en voorwaarden. Want een controlerende kracht heeft helemaal niets te maken met vrijheid. Hoe meer men controle probeert te krijgen hoe meer je je vrijheid verliest. De waterman wil niets anders dan vrijheid en Waarheid vergelijkbaar met dat waarvoor Jezus stond. Alléén ware kennis (en niet misleidende manipulatie, indoctrinatie en nepnieuws) en een zuivere intentie van het hart zal ons bevrijden en samen brengen.

Het worden nog flinke bewogen tijden.

Op wereld niveau zal op deze dag ook gemediteerd worden voor een positieve energie voor het jaar 2021, die vervolgens mee zal bewegen voor de komende jaren. Het Aquariuslicht zal dan op wereld niveau bekrachtigd worden middels inkeer.

Als je je hiermee wilt verbinden en dus ook op de essentie van het Leven, sluit je dan aan op deze wereldwijde meditatie op maandag 21 december. In de Geestelijke wereld bestaat geen tijd dus je kunt je op die dag op ieder tijdstip verbinden.

Voed jezelf en de wereld met positieve opbouwende Liefde van het Hart!  

Als je niet weet hoe dan kun je jezelf ook de volgende vraag stellen: wat wil er werkelijk in mijzelf of in de wereld geboren worden? Dat zal de energie in zich dragen voor je nieuwe start in 2021.

Tip

Plaats je stoel, je yoga kussen of meditatiematje richting het Oosten, de richting van de opkomende energie van het Licht. Een positieve intentie is de onvoorwaardelijke kracht en de invulling is je eigen Wijsheid. Een kaarsje laten branden kan ook een passend gebaar zijn als symbool voor het eeuwige Licht.

Wij wensen je hele Lichtvolle Feestdagen toe en blijf vertrouwen op het positieve nieuwe dat geboren zal worden!

 

Wat brengt 2021 ons?

(6 december 2020)

We naderen het einde van een turbulent en transformerend jaar. Een jaar waarin ieder mens op zijn eigen wijze, bewust of onbewust, mee ging in de stroomversnelling. Het bracht vele veranderingen, verschuivingen die nodig zijn om tot gelijkwaardigheid, onvoorwaardelijke liefde en vrijheid te komen.  

Het leidde tot chaos en afbraak van oude (denk) structuren.

Deze Ommekeer en het grote Ontwaken omvat nu de tijd van creatie en opbouw van een andere wereld en mensheid.

De energie die daarmee gepaard gaat zal op 21 december wereldwijd bekrachtigd worden. (meer info hierover volgt).

Werkzaam-zijn

Ieder mens heeft in deze nieuwe tijd een taak en is op zijn eigen wijze werkzaam op aarde. Dat is dan ook de reden dat ieder mens dit verschillend beleeft en ervaart.  

De ene mens raakt vanuit onwetendheid somber, angstig en verliest het vertrouwen, de ander komt in verzet en voelt een kracht om de confrontatie aan te gaan. Weer een ander begrijpt de processen en ziet licht aan de horizon wetende dat er gewerkt wordt aan, uiteindelijk, een betere wereld. Het is allemaal nodig om tot Transformatie te komen. Vooral dit jaar is de energie er naar, dat de mens mag evolueren van leven vanuit angst naar leven vanuit het hart.

Vanuit een eigen bewustzijn en golflengte wordt ieder mens nu geroepen om zijn eigen levenstaak en missie te leven.  

Nieuwe uitdagingen in 2021

In de nieuwe cyclus die gaat komen zullen verschuivingen ervoor zorgen dat ons hart meer open gaat en kan er meer vertrouwen ontstaan in het Hoger Zijn (oftewel het Hoger Weten). Dit is voor velen al voelbaar en innerlijk waar te nemen. Het is de wet van Liefde en Eenheid die actief is. Een wet die voorbij de wet van de dualiteit, macht en strijd gaat.   

Het wordt een jaar waarin wij allen voor belangrijke keuzes komen te staan.

Welke keuze maak jij? Durf je de stap te zetten om te gaan staan voor dàt wat je diep van binnen voelt en waarin je gelooft?

Alles wordt nieuw, het oude wordt afgebroken

(8 november 2020)

De tijdgeest van Aquarius laat het Licht nu verder indalen. Het doet veel stof opwaaien. De herfstperiode laat een flinke wind waaien door dat wat voorheen normaal en bekend was en gericht op het ego, het lagere ik-bewustzijn.

Het grote zuiveringsproces van Karma is nu in volle beweging, aangestuurd door de wet van Liefde en Eenheid. De essentie hiervan is dat iets anders in de wereld mag plaats vinden.

De onderste steen komt nu boven, sluiers vallen weg, het lagere en de schaduwzijde zal telkens opnieuw aangeraakt worden en getransformeerd worden in Licht en Liefde.          

Dit betekent echter ook dat we soms (pijnlijk) geconfronteerd zullen worden met de aardse realiteit, met de onwerkelijkheid, de illusies en de dualiteit.

Ook kunnen oude pijnen daardoor opnieuw worden, beleefd en ervaren. Emoties zoals angst, verdriet, eenzaamheid, rouw, boosheid maar ook kwalen, klachten en ziekten. Uiteindelijk is dit nodig in het zuiveringsproces om meer ruimte te krijgen voor het nieuwe waar Liefde is en hartkwaliteiten werkzaam worden.   

Gecreëerde angstscenario’s versterken lagere trillingen en negatieve astrale energie waardoor we beïnvloed kunnen worden. Onze immuniteit zal juist daardoor verzwakt raken net zoals onze weerbaarheid op alle gebieden.

Dit alles loop parallel aan dat wat de herfst ons in de natuur nu ook laat zien: een proces van afbraak en loslaten. Een terugtrekkende energie, vallende bladeren.

Een proces van bezinning komt op gang en het is de beweging naar Kerst: de mensheid heeft de gelegenheid om te komen tot verzoening! Dit zal ons in Liefde, dichter bij elkaar brengen als nooit te voren.

Zet je niet vast met dat wat aan het licht komt want dan zit je weer vast in het oude en kan het nieuwe niet aan het Licht komen! Ga mee op de stroom van het Leven het behoud van het leven.

In deze dynamische tijden waarin velen van ons, op een eigen manier, onder druk staan (letterlijk te ervaren druk op borstkas hart/thymus en keel) is het van belang om te weten dat we bezig zijn met een grote transformatie. Deze transformatie dient zich telkens weer aan door lichtimpulsen. Het Aquariuslicht legt de kiem in het hart om de Liefdeskracht te laten ontplooien. Dit is het Hogere Kosmische doel achter de crisis.

Ben kritisch, denkt zelf na en durf vragen te stellen! Hierdoor versterk je je eigen immuniteit. Blijf vertrouwen in dat we nu met de gehele mensheid hieraan werken!

Op weg naar Kerst, een nieuwe wereld, een nieuwe geboorte van onszelf. De Christusenergie de Lichtengel in ons eigen hart laten ontvouwen. Deze energie wil nu ervaren en neergezet worden.   

Tip:

Wanneer je wordt aangeraakt wordt (b.v. door angst), wordt dan stil van binnen, heel stil en centreer je in je hart. En in die stilte, vraag je jezelf af:

Wat wil er in mij gebeuren, wat wil er in mij ontwikkeld worden?

het Grote zuiveringsproces

(18 oktober 2020)

Volgens de Maya kalender heeft op 21 december 2012 het Watermantijdperk oftewel het Gouden Tijdperk, zijn intrede gedaan. Het is het tijdperk van Liefde en Wijsheid. Nu is het 2020!

2020

In het voorjaar van 2020 heeft een eerste grote verandering plaats gevonden in Nederland, namelijk de lockdown. Naast tal van maatregelen en beperkingen zagen we ook iets nieuws dat zichtbaar werd in de natuur. Dit konden we vooral in augustus waarnemen: de zon verlichtte de aarde met een bijzonder goudgele kleur. Dit unieke fenomeen was ook regelmatig te aanschouwen in de mooie nazomer in september.

Er is een verandering in de aura van de aarde gaande. Dit hangt samen met de transformerende energie die nu sterk in beweging is, ten dienste van het evolutieproces van de mens. De energie wordt naar een lichtere frequentie opgetild waarbij de verbinding met onze Innerlijke Leiding extra wordt gestimuleerd.

Deze stimulans activeert een verschuiving van gebondenheden aan de wet van Karma (en dualiteit) naar bewuste keuze voor de wet van Liefde en Eenheid. De mens zal in zichzelf deze verandering kunnen gaan gewaarworden, juist op het moment dat hij dus voor een keuze komt te staan: kiezen voor persoonlijkheid (ego) of voor hart (onvoorwaardelijkheid). Daarin zal duidelijk worden in welke wet hij gelooft en welke hij wil volgen.

Wet van Karma

Onze samenleving functioneert nog op het overlevingssysteem vanuit Vissentijdperk. Dat is gebaseerd op belonen en bestraffen, oorzaak en gevolg. Daarin spelen machtstrillingen een belangrijke rol zoals je kunt zien bij o.a. de overheid en regeringsleiders. Door tal van maatregelen die zij nu invoeren, willen zij vooral het volk sturen, besturen en controleren. Zij die daar niet in mee willen gaan worden bedreigd, bestraft of beboet. Terwijl de machtsstructuur eigenlijk in dienstbaarheid zou moeten zijn aan de samenleving. Niet in de overheersing maar leidend gevend zijn.

Door macht en overheersing ontstaat angst, onzekerheid en onveiligheid. Wanneer we nu een overtreding begaan m.b.t. Covid-19 dan worden we gestraft door het huidige machtssysteem.

Het roept steeds meer vragen op en dat zorg uiteindelijk wel voor een diepe reiniging van karma!

Dit is een eeuwenoud fenomeen wat we ook terug vinden bij de kerken. Zij hielden de “onwetende” mens in bedwang door te dreigen met straf en dood wanneer hij daarvan zou afwijken. Mensen die “wetend” waren en beschikten over een hoger bewustzijn, niet mee wilden gaan in het machsysteem, die werden vervolgd en als het even kon, uitgestoten uit de samenleving.

Nu kunnen juist mensen met een Hoger Bewustzijn hun zielenkwaliteiten inzetten, gaan staan en zich ontketenen van de opgelegde karmische wet.  

Wet van Liefde en Eenheid

Nu is de tijd rijp als nooit tevoren om ons weer te verbinden met Geest, hart en ziel en deze op een juiste wijze vorm te gaan geven in onze persoonlijkheid. Er zijn heel veel zielen op aarde die nu, in deze uitdagende tijden, mee werken aan de opbouw van een nieuwe wereld en mensheid. Het is de transformerende kracht die over de aarde waait en al het stof doet opwaaien.

We zullen nu ontwaken en zien wat er werkelijk gebeurt in de wereld, wat de werkelijke kosmische bedoeling daarvan is en wat er gerealiseerd wil worden in dit evolutieproces.

Corona bekent letterlijk: je niet meer laten besmetten met angst! Kijk wat er aan de hand is ook in Nederland, wat er speelt aan macht, ego, onjuistheden en onvolledigheden. Weet dat macht en angst nu juist de slachtoffers van hun omstandigheden zullen worden.

Wees in Liefde, ook naar de machthebbers, regeringsleiders en ook naar Willem Alexander en Mark Rutte. Wij allen mogen inkeren en terugkeren naar de werkelijke bedoeling van het Leven. Het is niet de bedoeling om mee te gaan in lagere trillingen (veroordeling) want dan blijf je vastzitten in de dualiteit. Omvat, overstijg en breng het oude in Liefde!

De grote Verzoening

(20 juli 2020)

We leven nu in een tijd waarin meer verzoening plaats zal vinden als ooit te voren.

Ieder eeuw maar ook ieder (nieuw) tijdperk kenmerkt zich door een eigen problematiek en daarbij horende uitdagingen. Covid-19 deed dit jaar zijn intrede en heeft vele veranderingen en gebeurtenissen als gevolg. Dit alles heeft een kosmische bedoeling.

Zuivering

De persoonlijke wil die verbonden is met het ik (ego) en gestimuleerd wordt door de zonnevlechtchakra, zal steeds meer op de achtergrond raken.

De komende jaren zullen we vaker zien dat machtsstructuren omvallen en bijvoorbeeld een “falende overheid” zichtbaar wordt. Blijf dit dan wel neutraal zien zonder vooroordeel of veroordeling, of het nu gaat om een overheid of een individueel mens.

Een belangrijk kenmerk van het Watertijdperk oftewel het Lichttijdperk is de onvoorwaardelijkheid.

Het zal leiden tot verdraagzaamheid en acceptatie waarin er geen goed of fout is, slechts leermomenten van de persoonlijkheid. Het is een belangrijke levensuitdaging voor ieder mens om te komen tot verzoening (in vrede komen) zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen. We zijn op weg naar een nieuwe wereld, hier op aarde.

Vertrouwen en overgave

Onze Stichting ziet dat er een brug geslagen wordt van het lagere niveau naar het Hoger niveau, oftewel van het ik (ego) naar het hart. Dit proces laat in de mens, de spirituele kwaliteiten en talenten ontwaken. Het hartchakra zal vanuit overgave en vertrouwen meer gaan openbloeien. Dit zal uiteindelijk leiden tot “samen” werking en tot groepsverbinding. Dit wordt ook wel een nieuwe Synthese genoemd (kern) vanuit  diepe verbinding met de Hogere Wijsheid, die Waarheid bevat en het doel van het Leven kent.

Vasthouden aan angst of….

De bril waar de meesten van ons door kijken, laat nu nog vooral angst zien. Dit komt voort uit de behoefte om vast te houden aan het oude en vertrouwde. Angst zorgt voor onzekerheid en zelfs verlamming. We zijn niet meer goed in staat om zelf keuzes te maken en laten ons dan beïnvloeden van buiten af.

Alles wat er door die bril naar binnen komt is beïnvloedt, zonder dat het zelf wordt gecheckt op innerlijke Waarheid. We zien dan niet dat er misleiding gaande is en dat er ook onwaarheden worden voorgeschoteld waardoor er versluiering ontstaat. We nemen dan voornamelijk waar, dat wat met het fysieke (oog) zintuig waar te nemen is. We zijn niet in staat om “werkelijk” (dieper) waar te nemen wat er gaande is of ontwikkelt wil worden in het hier en nu.

Wettelijke beïnvloeding

De overheid neemt vooral eigen beslissingen, trekt zelf conclusies en legt regels op m.b.t.  Covid-19. Dit alles heeft ons burgers in de greep omdat er aanspraak wordt gedaan op die angst.

Dus wordt ons geboden om mondkapjes te dragen. Zonder dat we het door hebben blokkeren we hiermee juist de levensenergie van het kosmische ritme en het vermogen om vrijuit te ademen. De 1.5 mtr. maatregel bekrachtigd onbedoeld alleen maar deze blokkade.    

De grote (levens) uitdaging

De mensheid maakt een grote bewustzijnssprong en wel van de 3de naar de 4de dimensie. De kracht van dit jaar ligt in de bezinning, ontsluiering, bezieling en het toelaten van de kosmische levensenergie (ook wel Geestkracht, de 5de dimensie). Door op een natuurlijke wijze vrij en liefdevol te blijven ademen en je niet (meer) te laten lijden door uiterlijke onwaarheden, tril je mee in deze bewustzijnssprong. Het zal je op de juiste en noodzakelijk wijze voeden.  

Blijf in je hartcentrum

Het vraagt moed, ordening, durven vertrouwen en geloof om in je hartcentrum te komen, onderscheid te maken tussen licht en donker en weer te kiezen voor Liefde.  

Samen op weg naar….

(24 juni 2020)

Sommige mensen zien iedere nieuwe visie, zienswijze en verandering naar een vreedzame oplossing, als een directe bedreiging. De groep die hiervoor wel open staat (Licht en Liefde) wordt nu steeds groter. Wij zien de Coronavirus als bewustzijn van deze tijd.

Mark Rutte heeft ons allen opgeroepen om groepsimmuniteit te versterken en de weerbaarheid te vergroten. Juist ons land, Nederland, is de voorloper in de ontwikkeling van het bewustzijn. De ontwikkeling van het ego naar het hart vergroot het spiritueel geloof en bekrachtigt daarmee ook een gezonder leven. Van daaruit groeit de mens door naar zelfverantwoording, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Dit heeft als resultaat toename van onze immuniteit en versterking van de weerbaarheid. 

Dit betekent dan ook dat onze vrijheid in stand zal blijven en wij daardoor de juiste keuzes leren te maken. Deze kunnen tot stand komen door met elkaar ontmoetingen aan te gaan, van hart tot hart, met behoud van ieders eigen uniekheid en met een grens tegen intimidatie van buitenaf. Daarmee wijs je de ander en zijn macht niet af maar geef je een grens aan.

Daardoor kunnen  we in de toekomst veel minder afhankelijk worden van de (dure) gezondsheidzorg door deze positieve ommekeer.

Onze Stichting voelt de vrijheid om een brug te bouwen van het oude Vissentijdperk naar het nieuwe Synthesetijdperk. Om dit te laten plaats vinden is het nodig om het verstand en het gevoel te verbinden in de Wijsheid van het hart.  

Wij zijn werkzaam en dienstbaar voor de wereld en de mensheid. Laten we met elkaar verbinden en samen deze weg gaan….

Geloof, hoop en vertrouwen op een betere toekomst!

 

De grote ommekeer……De mens ontwaakt!

(21 juni 2020)

Dit jaar, 2020, draagt numerologisch gezien de energietrilling van het getal 4.

Op zondag 21 juni hebben wij 4 witte rozen bij het gemeentehuis in Doetinchem voor de deur neer gelegd. Dit in de vorm van een vierkant (het kader dat de overheid ons oplegt) met in het midden een brandende kaars (vlam van eeuwig Licht).

De vier rozen kun je zien als de 4 elementen (vuur, lucht, water en aarde) en de kaars in het midden als Licht, het ether element. Dit laatste element is het 5de element en staat voor Vrijheid.

Dit alles staat symbool voor het Behoud van Leven, vanuit Licht en Liefde.

In Den Haag en in meerdere gemeentes, zou een demonstratie plaatsvinden tegen de bizarre maatregelen (o.a 1.5 mtr. afstand) van de overheid die over het Leven en de Vrijheid van ons allen wil beslissen. Deze demonstratie mag niet plaatsvinden van de rechter vandaar dit alternatieve gebaar.

Om kenbaar te maken dat hierdoor iets waardevols van de mens dreigt uit te sterven (vrijheid van keuze) willen wij als Stichting zichtbaar maken dat wij de Wet van Eenheid en Liefde volgen.

Waar angst is, is geen liefde en waar liefde is, is vertrouwen en overgave aan het Licht!

Heb vertrouwen, hoop en geloof. Oude machtstructuren vallen om, horen bij het verleden en raken op de achtergrond. De mens zal steeds meer ontwaken, verstand en gevoel komen samen in het hart. De werkelijke bedoeling van het Leven wordt zichtbaar.

Het is de enige echte wet die de mensen met elkaar verbindt in dit Synthesetijdperk!


Nieuwsbrief

Je kunt je hier inschrijven voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief.